Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIXELME.PL
obowiAi??zuje od 25.05.2018 r.

Ai?? 1
Postanowienia wstAi??pne

1. Sklep internetowy, dziaAi??ajAi??cy pod adresem www.pixelme.pl, prowadzony jest przez JoannAi?? WA?jcik-Pindel prowadzAi??cAi?? dziaAi??alnoAi??Ai?? gospodarczAi?? pod firmAi?? RYSO Studio Joanna WA?jcik-Pindel wpisanAi?? do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaAi??alnoAi??ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra wAi??aAi??ciwego ds. gospodarki, NIP 6521655698, REGON 362803320.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarA?wno do KonsumentA?w, jak i do PrzedsiAi??biorcA?w korzystajAi??cych ze Sklepu i okreAi??la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania UmA?w SprzedaA?y z Klientem na odlegAi??oAi??Ai?? za poAi??rednictwem Sklepu.

Ai?? 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierajAi??ca ze SprzedawcAi?? umowAi?? w ramach Sklepu, ktA?rej przedmiot nie jest zwiAi??zany bezpoAi??rednio z jej dziaAi??alnoAi??ciAi?? gospodarczAi?? lub zawodowAi??.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadzAi??ca dziaAi??alnoAi??Ai?? gospodarczAi?? pod firmAi?? RYSO Studio Joanna WA?jcik-Pindel, wpisanAi?? do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaAi??alnoAi??ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra wAi??aAi??ciwego ds. gospodarki, NIP 6521655698, REGON 362803320.
3. Klient – kaA?dy podmiot dokonujAi??cy zakupA?w za poAi??rednictwem Sklepu.
4. PrzedsiAi??biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebAi??dAi??ca osobAi?? prawnAi??, ktA?rej odrAi??bna ustawa przyznaje zdolnoAi??Ai?? prawnAi??, wykonujAi??ca we wAi??asnym imieniu dziaAi??alnoAi??Ai?? gospodarczAi??, ktA?ra korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez SprzedawcAi?? pod adresem internetowym www.pixelme.pl.
6. Umowa zawarta na odlegAi??oAi??Ai?? – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umA?w na odlegAi??oAi??Ai?? (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecnoAi??ci stron, z wyAi??Ai??cznym wykorzystaniem jednego lub wiAi??kszej liczby Ai??rodkA?w porozumiewania siAi?? na odlegAi??oAi??Ai?? do chwili zawarcia umowy wAi??Ai??cznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. ZamA?wienie – oAi??wiadczenie woli Klienta skAi??adane za pomocAi?? Formularza ZamA?wienia i zmierzajAi??ce bezpoAi??rednio do zawarcia Umowy SprzedaA?y Produktu lub ProduktA?w ze SprzedawcAi??.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, sAi?? w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o zAi??oA?onych przez niego ZamA?wieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostAi??pny w Sklepie, umoA?liwiajAi??cy utworzenie Konta.
11. Formularz zamA?wienia – interaktywny formularz dostAi??pny w Sklepie umoA?liwiajAi??cy zAi??oA?enie ZamA?wienia, w szczegA?lnoAi??ci poprzez dodanie ProduktA?w do Koszyka oraz okreAi??lenie warunkA?w Umowy SprzedaA?y, w tym sposobu dostawy i pAi??atnoAi??ci.
12. Koszyk ai??i?? element oprogramowania Sklepu, w ktA?rym widoczne sAi?? wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a takA?e istnieje moA?liwoAi??Ai?? ustalenia i modyfikacji danych ZamA?wienia, w szczegA?lnoAi??ci iloAi??ci produktA?w.
13. Produkt – dostAi??pna w Sklepie rzecz ruchoma/usAi??uga bAi??dAi??ca przedmiotem Umowy SprzedaA?y miAi??dzy Klientem a SprzedawcAi??.
14. Umowa SprzedaA?y – umowa sprzedaA?y Produktu zawierana albo zawarta miAi??dzy Klientem a SprzedawcAi?? za poAi??rednictwem Sklepu internetowego. Przez UmowAi?? SprzedaA?y rozumie siAi?? teA? – stosowanie do cech Produktu – umowAi?? o Ai??wiadczenie usAi??ug i umowAi?? o dzieAi??o.

Ai?? 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Zdrowa 15, 43-518 Ligota
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@pixelme.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 733 462 032
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank AslAi??ski 53 1050 1256 1000 0091 2251 8690
5. Klient moA?e porozumiewaAi?? siAi?? ze SprzedawcAi?? za pomocAi?? adresA?w i numerA?w telefonA?w podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient moA?e porozumieAi?? siAi?? telefonicznie ze SprzedawcAi?? w godzinach 9-17.

Ai?? 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglAi??dania asortymentu Sklepu oraz skAi??adania zamA?wieAi?? na Produkty, niezbAi??dne sAi??:
a. urzAi??dzenie koAi??cowe z dostAi??pem do sieci Internet i przeglAi??darkAi?? internetowAi?? typu Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. wAi??Ai??czona obsAi??uga plikA?w cookies.

Ai?? 5
Informacje ogA?lne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialnoAi??ci za zakAi??A?cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siAi??Ai?? wyA?szAi??, niedozwolonym dziaAi??aniem osA?b trzecich lub niekompatybilnoAi??ciAi?? Sklepu internetowego z infrastrukturAi?? technicznAi?? Klienta.
2. PrzeglAi??danie asortymentu Sklepu nie wymaga zakAi??adania Konta. SkAi??adanie zamA?wieAi?? przez Klienta na Produkty znajdujAi??ce siAi?? w asortymencie Sklepu moA?liwe jest albo po zaAi??oA?eniu Konta zgodnie z postanowieniami Ai?? 6 Regulaminu.
3. Ceny podane w Sklepie sAi?? podane w polskich zAi??otych i sAi?? cenami brutto (uwzglAi??dniajAi?? podatek VAT).
4. Na koAi??cowAi?? (ostatecznAi??) kwotAi?? do zapAi??aty przez Klienta skAi??ada siAi?? cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opAi??aty za transport, dostarczenie i usAi??ugi pocztowe), o ktA?rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie skAi??adania ZamA?wienia, w tym takA?e w chwili wyraA?enia woli zwiAi??zania siAi?? UmowAi?? SprzedaA?y.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsAi??dnie oceniajAi??c, na wczeAi??niejsze obliczenie wysokoAi??ci koAi??cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena bAi??dzie obliczana, a takA?e o opAi??atach za transport, dostarczenie, usAi??ugi pocztowe oraz o innych kosztach, bAi??dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Ai?? 6
ZakAi??adanie Konta w Sklepie

1. Aby zaAi??oA?yAi?? Konto w Sklepie, naleA?y wypeAi??niAi?? Formularz rejestracji. NiezbAi??dne jest podanie nastAi??pujAi??cych danych: imiAi?? i nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres.
2. ZaAi??oA?enie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie siAi?? na Konto odbywa siAi?? poprzez podanie loginu i hasAi??a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma moA?liwoAi??Ai?? w kaA?dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytuAi??u jakichkolwiek opAi??at usunAi??Ai?? Konto poprzez wysAi??anie stosownego A?Ai??dania do Sprzedawcy, w szczegA?lnoAi??ci za poAi??rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Ai?? 3.

Ai?? 7
Zasady skAi??adania ZamA?wienia

W celu zAi??oA?enia ZamA?wienia naleA?y:
1. wybraAi?? Produkt bAi??dAi??cy przedmiotem ZamA?wienia, a nastAi??pnie kliknAi??Ai?? przycisk ai??zDo koszykaai???;
2. zalogowaAi?? siAi?? lub skorzystaAi?? z moA?liwoAi??ci zAi??oA?enia ZamA?wienia bez rejestracji;
3. jeA?eli wybrano moA?liwoAi??Ai?? zAi??oA?enia ZamA?wienia bez rejestracji – wypeAi??niAi?? Formularz zamA?wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy ZamA?wienia oraz adresu, na ktA?ry ma nastAi??piAi?? dostawa Produktu, wybraAi?? rodzaj przesyAi??ki (sposA?b dostarczenia Produktu), wpisaAi?? dane do faktury, jeAi??li sAi?? inne niA? dane odbiorcy ZamA?wienia,
4. kliknAi??Ai?? przycisk „Potwierdzam zakup” oraz potwierdziAi?? zamA?wienie, klikajAi??c w link przesAi??any w wiadomoAi??ci e-mail,
5. wybraAi?? jeden z dostAi??pnych sposobA?w pAi??atnoAi??ci i w zaleA?noAi??ci od sposobu pAi??atnoAi??ci, opAi??aciAi?? zamA?wienie w okreAi??lonym terminie, z zastrzeA?eniem Ai?? 8 pkt 3.

Ai?? 8
Oferowane metody dostawy oraz pAi??atnoAi??ci

1. Klient moA?e skorzystaAi?? z nastAi??pujAi??cych metod dostawy lub odbioru zamA?wionego Produktu:
a. paczkomaty InPost 24/7
b. przesyAi??ka kurierska
c. przesyAi??ka pocztowa,
d. odbiA?r osobisty

2. Klient moA?e skorzystaAi?? z nastAi??pujAi??cych metod pAi??atnoAi??ci:
a. pAi??atnoAi??Ai?? przelewem
b. pAi??atnoAi??Ai?? przelewem na konto Sprzedawcy za poAi??rednictwem PayU
c. pAi??atnoAi??Ai?? za pobraniem
3. SzczegA?Ai??owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod pAi??atnoAi??ci znajdujAi?? siAi?? za stronach Sklepu.

Ai?? 9
Wykonanie umowy sprzedaA?y

1. Zawarcie Umowy SprzedaA?y miAi??dzy Klientem a SprzedawcAi?? nastAi??puje po uprzednim zAi??oA?eniu przez Klienta ZamA?wienia za pomocAi?? Formularza zamA?wienia w Sklepie internetowym zgodnie z Ai?? 7 Regulaminu.
2. Po zAi??oA?eniu ZamA?wienia Sprzedawca niezwAi??ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczeAi??nie przyjmuje ZamA?wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania ZamA?wienia i jego przyjAi??cie do realizacji nastAi??puje poprzez przesAi??anie przez SprzedawcAi?? Klientowi stosownej wiadomoAi??ci e-mail na podany w trakcie skAi??adania ZamA?wienia adres poczty elektronicznej Klienta, ktA?ra zawiera co najmniej oAi??wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu ZamA?wienia i o jego przyjAi??ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy SprzedaA?y. Z chwilAi?? otrzymania przez Klienta powyA?szej wiadomoAi??ci e-mail zostaje zawarta Umowa SprzedaA?y miAi??dzy Klientem a SprzedawcAi??.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. pAi??atnoAi??ci przelewem, pAi??atnoAi??ci elektronicznych albo pAi??atnoAi??ci kartAi?? pAi??atniczAi??, Klient obowiAi??zany jest do dokonania pAi??atnoAi??ci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy SprzedaA?y – w przeciwnym razie zamA?wienie zostanie anulowane.
b. pAi??atnoAi??ci za pobraniem przy odbiorze przesyAi??ki, Klient obowiAi??zany jest do dokonania pAi??atnoAi??ci przy odbiorze przesyAi??ki.
4. JeA?eli Klient wybraAi?? sposA?b dostawy inny niA? odbiA?r osobisty, Produkt zostanie wysAi??any przez SprzedawcAi?? w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeA?eniem ustAi??pu 5 niniejszego paragrafu), w sposA?b wybrany przez Klienta podczas skAi??adania ZamA?wienia.
5. A. W przypadku zamA?wienia ProduktA?w o rA?A?nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdAi??uA?szy podany termin.
B. W przypadku zamA?wienia ProduktA?w o rA?A?nych terminach dostawy, Klient ma moA?liwoAi??Ai?? A?Ai??dania dostarczenia ProduktA?w czAi??Ai??ciami lub teA? dostarczenia wszystkich ProduktA?w po skompletowaniu caAi??ego zamA?wienia.
6. PoczAi??tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy siAi?? w nastAi??pujAi??cy sposA?b:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu pAi??atnoAi??ci przelewem, pAi??atnoAi??ci elektroniczne lub kartAi?? pAi??atniczAi?? – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu pAi??atnoAi??ci za pobraniem ai??i?? od dnia zawarcia Umowy SprzedaA?y.
7. Dostawa Produktu odbywa siAi?? wyAi??Ai??cznie na terenie Polski.

Ai?? 10
Prawo odstAi??pienia od umowy

1. Konsument moA?e w terminie 14 dni odstAi??piAi?? od Umowy SprzedaA?y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu okreAi??lonego w ust. 1 rozpoczyna siAi?? od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niA? przewoA?nik.
3. W przypadku Umowy, ktA?ra obejmuje wiele ProduktA?w, ktA?re sAi?? dostarczane osobno, partiami lub w czAi??Ai??ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub czAi??Ai??ci.
4. Konsument moA?e odstAi??piAi?? od Umowy, skAi??adajAi??c Sprzedawcy oAi??wiadczenie o odstAi??pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstAi??pienia od Umowy wystarczy wysAi??anie przez Konsumenta oAi??wiadczenia przed upAi??ywem tego terminu.

5. OAi??wiadczenie moA?e byAi?? wysAi??ane za pomocAi?? tradycyjnej poczty, bAi??dA? drogAi?? elektronicznAi?? poprzez przesAi??anie oAi??wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez zAi??oA?enie oAi??wiadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostaAi??y okreAi??lone w Ai?? 3. OAi??wiadczenie moA?na zAi??oA?yAi?? rA?wnieA? na formularzu, ktA?rego wzA?r stanowi zaAi??Ai??cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz zaAi??Ai??cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiAi??zkowe.
6. W przypadku przesAi??ania oAi??wiadczenia przez Konsumenta drogAi?? elektronicznAi??, Sprzedawca niezwAi??ocznie przeAi??le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oAi??wiadczenia o odstAi??pieniu od Umowy.

7. Skutki odstAi??pienia od Umowy:

a) W przypadku odstAi??pienia od Umowy zawartej na odlegAi??oAi??Ai?? UmowAi?? uwaA?a siAi?? za niezawartAi??.
b) W przypadku odstAi??pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwAi??ocznie, nie pA?A?niej niA? w terminie 14 dni od dnia otrzymania oAi??wiadczenia Konsumenta o odstAi??pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego pAi??atnoAi??ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjAi??tkiem dodatkowych kosztA?w wynikajAi??cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niA? najtaAi??szy zwykAi??y sposA?b dostarczenia oferowany przez SprzedawcAi??.
c) Zwrotu pAi??atnoAi??ci Sprzedawca dokona przy uA?yciu takich samych metod pAi??atnoAi??ci, jakie zostaAi??y przez Konsumenta uA?yte w pierwotnej transakcji, chyba A?e Konsument wyraA?nie zgodziAi?? siAi?? na inne rozwiAi??zanie, ktA?re nie bAi??dzie siAi?? wiAi??zaAi??o dla niego z A?adnymi kosztami.
d) Sprzedawca moA?e wstrzymaAi?? siAi?? ze zwrotem pAi??atnoAi??ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesAi??ania, w zaleA?noAi??ci od tego, ktA?re zdarzenie nastAi??pi wczeAi??niej.
e) Konsument powinien odesAi??aAi?? Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwAi??ocznie, nie pA?A?niej niA? 14 dni od dnia, w ktA?rym poinformowaAi?? SprzedawcAi?? o odstAi??pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeAi??li Konsument odeAi??le Produkt przed upAi??ywem terminu 14 dni.
f) Zwracany Produkt powinien znajdowaAi?? siAi?? w stanie niezmienionym, chyba A?e zmiana byAi??a konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczaAi??a poza zwyczajowo przyjAi??te korzystanie z Produktu. KupujAi??cy powinien zwrA?ciAi?? Produkt w takim skAi??adzie iloAi??ciowym i jakoAi??ciowym, w jakim go otrzymaAi?? (z zastrzeA?eniem zdania poprzedniego). W szczegA?lnoAi??ci do Produktu powinny byAi?? doAi??Ai??czone wszelkie otrzymane wraz z Produktem czAi??Ai??ci, akcesoria, instrukcje, warunki uA?ytkowania i inne dokumenty, a takA?e dokument poAi??wiadczajAi??cy zakup. Zalecane jest, aby zwracany Produkt byAi?? zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba A?e zostaAi??o ono usuniAi??te w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczaAi??o poza zwyczajowo przyjAi??te korzystanie z Produktu. W takim przypadku naleA?y zadbaAi?? o to, aby Produkt byAi?? bezpiecznie zapakowany w celu unikniAi??cia ryzyka uszkodzeAi?? w transporcie.
g) Konsument ponosi bezpoAi??rednie koszty zwrotu Produktu, takA?e koszty zwrotu Produktu, jeAi??li ze wzglAi??du na swA?j charakter Produkt ten nie mA?gAi?? zostaAi?? w zwykAi??ym trybie odesAi??any pocztAi??.
h) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartoAi??ci Produktu wynikajAi??ce z korzystania z niego w sposA?b inny niA? byAi??o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze wzglAi??du na charakter Produktu nie moA?e on zostaAi?? odesAi??any w zwykAi??ym trybie pocztAi??, informacja o tym, a takA?e o kosztach zwrotu Produktu, bAi??dzie siAi?? znajdowaAi?? w opisie Produktu w Sklepie.

Ai?? 11
Reklamacja i gwarancja

1. UmowAi?? SprzedaA?y objAi??te sAi?? nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiAi??zany dostarczyAi?? Klientowi rzecz wolnAi?? od wad.
3. W przypadku wystAi??pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczAi??ce rAi??kojmi w kodeksie cywilnym. JeA?eli Klientem jest PrzedsiAi??biorca, strony wyAi??Ai??czajAi?? odpowiedzialnoAi??Ai?? z tytuAi??u rAi??kojmi.
4. ReklamacjAi?? naleA?y zgAi??osiAi?? pisemnie lub drogAi?? elektronicznAi?? na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu zAi??oA?yAi?? rA?wnieA? na formularzu, ktA?rego wzA?r stanowi zaAi??Ai??cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, udostAi??pnionego przez SprzedawcAi?? na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca siAi??, aby w reklamacji zawrzeAi?? m.in. zwiAi??zAi??y opis wady, okolicznoAi??ci (w tym datAi??) jej wystAi??pienia, dane Klienta skAi??adajAi??cego reklamacjAi??, oraz A?Ai??danie Klienta w zwiAi??zku z wadAi?? towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje siAi?? do A?Ai??dania reklamacyjnego niezwAi??ocznie, nie pA?A?niej niA? w terminie 14 dni, a jeAi??li nie zrobi tego w tym terminie, uwaA?a siAi??, A?e A?Ai??danie Klienta uznaAi?? za uzasadnione.
7. Towary odsyAi??ane w ramach procedury reklamacyjnej naleA?y wysyAi??aAi?? na adres podany w Ai?? 3 niniejszego Regulaminu.

Ai?? 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych KlientA?w zbieranych za poAi??rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe KlientA?w zbierane przez administratora za poAi??rednictwem Sklepu internetowego zbierane sAi?? w celu realizacji Umowy SprzedaA?y, a jeA?eli Klient wyrazi na to zgodAi?? – takA?e w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych KlientA?w Sklepu internetowego mogAi?? byAi??:
a. W przypadku Klienta, ktA?ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyAi??kAi?? pocztowAi?? lub przesyAi??kAi?? kurierskAi??, Administrator udostAi??pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoA?nikowi lub poAi??rednikowi realizujAi??cemu przesyAi??ki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, ktA?ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu pAi??atnoAi??ci elektronicznych lub kartAi?? pAi??atniczAi?? Administrator udostAi??pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsAi??ugujAi??cemu powyA?sze pAi??atnoAi??ci w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostAi??pu do treAi??ci swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbAi??dnych do zawarcia Umowy SprzedaA?y skutkuje brakiem moA?liwoAi??ci zawarcia tejA?e umowy.

Ai?? 13
Postanowienia koAi??cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane sAi?? w jAi??zyku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waA?nych przyczyn to jest: zmiany przepisA?w prawa, zmiany sposobA?w pAi??atnoAi??ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpAi??ywajAi?? na realizacjAi?? postanowieAi?? niniejszego Regulaminu. O kaA?dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majAi?? zastosowanie powszechnie obowiAi??zujAi??ce przepisy prawa polskiego, w szczegA?lnoAi??ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o Ai??wiadczeniu usAi??ug drogAi?? elektronicznAi??; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystaAi?? z pozasAi??dowych sposobA?w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeAi??. W tym celu moA?e zAi??oA?yAi?? skargAi?? za poAi??rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostAi??pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZaAi??Ai??cznik nr 1. Flonase over the counter dosage Formularz odstAi??pienia od umowy.
ZaAi??Ai??cznik nr 2. Formularz reklamacyjny.